Estatuts de la Societat Catalana de Trasplantament

DENOMINACIÓ

Article 1er

1. L’associació es denomina “SOCIETAT CATALANA DE TRASPLANTAMENT”.
2. Esta subjecta a les disposicions de la Llei de 7 de Juliol de 1997 i altres concordats.
3. La Societat Catalana de Trasplantament es una branca especialitzada, per raó de la disciplina científica en la qual desenvolupa la seva activitat, de l’Acadèmia de Ciències Mediques de Catalunya i Balears.
4. La durada de la Societat serà indefinida.

OBJECTIUS

Article 2on

1. La Societat Catalana de Trasplantament, que no te finalitat lucrativa, te com a objectius:

  • a) Agrupar tots els especialistes llicenciats en Medicina i Cirurgia que tinguin interès o vinculació amb l'especialitat de trasplantament, i els llicenciats universitaris en altres àrees e les ciències de la salut que ho sol·licitin i que siguin admesos.
  • b) Contribuir al millorament científic dels seus associats.
  • c) Promoure els desenvolupament d'activitats científiques i acadèmiques relacionades amb el trasplantament.
  • d) Assessorar els organismes públics i societats privades en matèria de trasplantament.
  • e) Establir els mitjans per a l'ampliació d'estudis de l especialitats.
  • f) Col·laborar amb les universitats en un desenvolupament científic i tècnic de l'especialitat.
  • g) Fomentar la col·laboració amb altres Societats estatals i internacionals.

2. Per portat a terme aquests objectius, la Societat Catalana de Trasplantament assumirà la representació i l’adhesió en conjunt dels seus membres a les societats germanes d’àmbit funcional estatal i internacional.

Article 3er

1. Poden esser admeses a la Societat Catalana de Trasplantament les persones que reuneixin els requisits previstos en l'article 31 d'aquests estatuts.
2. la comprovació del requisits i circumstancies requerits la farà la Junta Directiva de la Societat.

DOMICILI

Article 4rt

La SOCIETAT CATALANA DE TRASPLANTAMENT te el domicili a Barcelona, a la seu de l'ACADÈMIA DE CIÈNCIES MEDIQUES DE CATALUNYA I BALEARS, Passeig de la Bonanova, 51.

ÀMBIT TERRITORIAL

Article 5è

La Societat complirà els seus fins primordials a Catalunya, i àmbits territorials de parla catalana.
La Societat (Associació) podrà tenir Seccions Territorials a les filials de L’ACMCB.

ÒRGANS DIRECTIUS I FORMA D'ADMINISTRACIÓ

Article 6è.

La Societat es regira ple següents òrgans:
1. L’Assemblea general.
2. la Junta Directiva.

Article 7è

L’Assemblea, òrgan suprem de l'associació, estarà constituïda per la totalitat dels socis. Podran ser ordinàries i extraordinàries.

Article 8è

L'Assemblea General Ordinària es reunirà una vegada a l'any a fi i efecte d'aprovar el pressupost anual i la liquidació dels comptes anuals, i també per adoptar els acords per a la fixació de la forma i l´import de l'aportació per al sosteniment de les despeses de la Societat (Associació), i aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern. També tractarà la memòria de les activitats desenvolupades, els projectes futurs, la renovació parcial reglamentaria de la Junta Directiva, les propostes dels membres de L'Assemblea, i els precs dels associats que hi assisteixin.

Article 9è.

1. L’Assemblea general es l’òrgan expressiu de la voluntat dels sues membres. Serà convocada per la Junta Directiva amb quinze dies d'anticipació, mitjançant escrit adreçat al domicili de cada soci, on es farà constar l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió en primera i segona convocatòria.
2. Un nombre no inferior al 5% dels socis pot sol·licitar a la Junta Directiva la inclusió en l’ordre del dia d’un o mes assumptes a tractar, i, si ja s’ha convocat l'Assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període compres entre la recepció de la convocatòria i la data de reunió d'aquella. La sol·licitud també pot fer-se directament a l’Assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte a punts no inclosos en l’ordre del dia, si així ho decideix una majoria de dos terceres parts de les persones presents.
3. L’Assemblea quedarà vàlidament constituïda, en primera convocatòria, quan hi siguin presents la meitat mes un dels socis, i en segona convocatòria, com a mínim mitja hora mes tard, sigui quin sigui el nombre de presents.
4. El President i el Secretari de la Junta Directiva actuaran, si hi son presents, amb els mateixos càrrecs a l’Assemblea General. En llur absència seran substituïts per un Vicepresident, Vicesecretari o algun altre membre de la Junta Directiva, per aquest ordre i, en darrer terme, seran escollits per votació entre els assistents a l'Assemblea General.
5. En primer lloc, en tota Assemblea es procedirà a la lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’última Assemblea. Els acords es prendran per majoria simple dels membres que hi assisteixin.
6. L’Assemblea General es l'òrgan competent per elegir els membres que compondran la Junta Directiva, podrà destituir-los en qualsevol moment sempre que aquest assumpte es trobi inclòs en l’ordre del dia.
En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa de vots.

Article 10è

Les actes de sessions de las Assemblees Generals han d’incloure la data de la reunió, la llista de les persones assistents, els assumptes tractats, els acords adoptats i recolliran fidelment les diverses opinions expressades pels socis i, a petició d’alguns d’ells podrà fer-se constar textualment una proposició o observació. L’acta serà signada pel Secretari, amb el vistiplau del President.

Article 11è

L’Assemblea General Extraordinària es farà quan així ho decideixi la Junta Directiva, o be quan ho sol·liciti per escrit un nombre d'associats no inferior al 10% del total, amb inclusió d'ordre del dia. En aquest cas, l'assemblea tindrà lloc dintre d'un termini no superior als trenta dies a comptar des de la sol·licitud.
Per adoptar acords sobre la separació de membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació o societat, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una ja existent, cal un nombre de vots equivalents a les dues terceres parts dels assistents.

Article 12è

La Junta Directiva estarà constituïda per:
1) Un President
2) Un Vicepresident
3) Un Secretari
4) Un Vicesecretari o Tresorer
5) Dos Vocals
6) Poden crear-se altres càrrecs dins de la Junta Directiva a proposta de la Societat i amb l'aprovació de la Junta de Govern de l’Acadèmia.

Article 13è

1. Els membres de la Junta Directiva seran elegits, d'entre els socis amb almenys 12 mesos d'antiguitat a la societat, per majoria simple de vots dels socis a l’Assemblea General Ordinària.
2. La votació, que serà secreta, es farà separadament per cada càrrec, o per candidatures, segons es demani en la convocatòria. Aquesta convocatòria caldrà que determini el període de presentació de carracs o candidatures, passat el qual, si no hi ha cap presentació, la Junta Directiva en farà una proposta que ser elegida per majoria simple. La convocatòria especificarà si s’accepta el vot delegat i el vot per correu.
3. Els carracs de la Junta Directiva son gratuïts.

Article 14è

1. Els càrrecs tindran una durada màxima de quatre anys sense possibilitat de reelecció consecutiva per al mateix càrrec.
2. La renovació es farà per meitat cada dos anys. En la primera renovació s'elegirà el Vicepresident, el Secretari i el Vocal 2on. En la segona renovació ho faran el President, el Vicesecretari o el Tresorer i el Vocal 1er.

Article 15è

La Junta Directiva es reunirà cada vegada que la convoqui el seu President, que haurà de fer-ho almenys un cop al trimestre per celebrar sessió Ordinària i tantes altres vegades com ho consideri ell necessari, o li ho demanin com a mínim tres membres de la Junta Directiva.

Article 16è

Correspon a la Junta Directiva la programació i la direcció de les activitats de la societat, la gestió administrativa de l’associació i sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea General el pressupost anual d’ingressos i despeses, així com l’estat de comptes de l’any anterior.

Article 17è

La Junta Directiva te facultat per atorgar tota classe d'actes i contractes que siguin d'administració o de disposició, trets dels d'adquisició, gravamen i disposició de bens immobles pels quals necessitarà autorització de l'Assemblea de socis.

Article 18è

El President de la Junta Directiva tindrà la representació legal de l’Associació, actuarà en el seu nom i executarà els acords adoptats per l’Assemblea o per la Junta mateixa. Ordenarà la convocatòria de la Junta Directiva i de l’Assemblea General.

Article 19è

El Vicepresident substituirà el President en totes les funcions que aquest li encomani en cas d’absència, malaltia o dimissió.

Article 20è

El Secretari redactarà i signarà, juntament amb el President, les actes de les sessions dels òrgans de la Societat, tindrà cura del corresponent Llibre d’Actes, així com el registre de socis.
Convocarà per ordre del President, les reunions de la Junta i les Assemblees ordinària i extraordinària. Tindrà custodia dels llibres, segells i documents de la Societat.

Article 21è

1. El Vicesecretari o Tresorer rebrà i custodiarà els fons pertanyents a la Societat, donarà compliment a les ordres de pagament que decideixi el President i dirigirà la comptabilitat portant-te un control escrit.
2. Formalitzarà els pressupostos anuals d'ingressos i despeses, així cm l’estat de comptes de l’any anterior que presentarà a la Junta Directiva, perquè aquesta els sotmeti a l’aprovació de l’Assemblea General.

Tornar a dalt

Article 22è

Els vocals col·laboraran en les tasques que els encarregui el President.

Article 23è

1. La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda quan concorrin presents representats, la majoria dels seus membres. Prendrà els acords per majoria simple de concurrents. En cas d'empat serà decisori el vot del President.
2. La representació de la Junta Directiva es podrà atorgar tan sols a altres membres de la pròpia Junta.

Article 24è

La Junta Directiva, per acord d'una majoria no inferior als dos terços del nombre dels seus membres, podrà delegar amb caràcter permanent part de les seves funcions en algun o alguns del seus membres. En tot cas, no serà delegable retre comptes a l'Assemblea, presentar-li propostes de qualsevol mena, ni convocar aquest òrgan de la Societat.

Article 25è

1. La Societat podrà crear les seccions especialitzades que cregui necessari. Prèviament haurà de comunicar-ho a la Junta de Govern de l’ACMCB, perquè doni el seu vistiplau.
Les seccions especialitzades seran coordinades per un membre de la Junta Directiva de la Societat i actuaran a l´empar de la Societat.
2. La Societat podrà crear Seccions territorials en el si de les filials de l’ACMCB.

Article 26è

El President i el Secretari de la Societat formen part, com a membres nats, de la Junta Consultiva de l'Acadèmia de Ciències mèdiques de Catalunya i de Balears, la qual es reunirà d'acord amb l'article 12è dels seus estatuts.

Article 27è

La Secretaria de l’ACMCB i la Fundació Privada de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, podran donar suport a la gestió econòmica i comptable de la Societat, previ acord al respecte de la Junta Directiva.

Article 28è

Les activitats científiques de la Societat seran comunicades ala Junta de Govern de l’ACMCB, a fi que aquesta tingui coneixement i en doni la deguda difusió.
Les seccions Territorials de les Filials comunicaran les seves activitats a la Junta Directiva de la Societat perquè en tenir-ne coneixement les inclogui com a pròpies i en faci l’adequada difusió.
La secretaria de la Societat donarà a conèixer regularment a la Secretaria General de l’Acadèmia el moviment d’altes i baixes de socis per a la tramesa de publicacions i la correspondència general. Al final de cada any acadèmic elaborarà una memòria de les activitats realitzades durant el curs, que enviarà al Secretari General perquè sigui inclosa en la memòria anual de l’ACMCB.

Article 29è

Qualsevol proposta de modificació d’estatuts, i formació de Seccions, han d’ésser aprovades per la Junta de Govern de l’ACMCB. Per modificar els estatuts, caldrà que la Junta Directiva convoqui Assemblea General Extraordinària de Socis, incloent aquest punt en l'ordre del dia, i deixant a disposició dels socis des d'aquell moment el text complet dels articles que es proposa modificar. Serà necessària l'aprovació per una majoria de dos terços dels socis presents a l’Assemblea General.

ELS SOCIS

Article 30è

El nombre de socis es il·limitat.

Article 31è

Podrà ser soci de la Societat qualsevol persona que reuneixi els requisits següents:
1. Ser llicenciat en Medicina i Cirurgia o posseir títol universitari superior.
2. Ser membre de l’ACMCB com a soci numerari o adjunt.
3. Ser aprovat per la Junta Directiva de la Societat.

Article 32è

Els socis tenen aquests drets:
1) Assistir amb veu i vot a les Assemblees generals. Cada soci te un vot.
2) Esser electors i elegibles per a formar part dels òrgans de la Societat.
3) Gaudir dels serveis que presti la Societat.
4) Assistir a tots els actes que celebri la Societat.
5) Ésser informats de la marxa de la Societat, de la identitat dels altres membres de la Societat, de l’estat de comptes, amb anterioritat a la convocatòria, dels assumptes que s’hagi previst de tractar en les assemblees i verbalment durant l’assemblea. Els membres de l’òrgan de govern han de proporcionar la informació sol·licitada.
6) Posseir un exemplar dels estatuts vigents i del reglament de regim intern.
7) Consultar els llibres de la Societat.
8) Esser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinaries.
9) Procediment sancionador. La Junta Directiva comunicarà al soci l’obertura d'un expedient sancionador, indicant les causes que el motiven, que sempre hauran de basar-se en d’incompliment dels deures com a associat. La Junta Directiva escoltarà prèviament al soci i decidirà motivadament si procedeix la imposició d'alguna sanció. La seva decisió podrà ser recorreguda davant de l’Assemblea general i la Junta Directiva.
10) Tots els altres drets que aquests estatuts i la llei concedeixin.

Article 33è

Serà obligació dels socis:
1) Observar els Estatuts i reglaments de regim interior, i acatar i complir els acorda vàlidament adoptats pels òrgans de govern de la Societat.
2) Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participat activament en el seu assoliment. Col·laborar en les sessions científiques i en general en totes les activitats desenvolupades per la Societat.
3) Contribuir al sosteniment de les despeses de la Societat amb el pagament de les aportacions econòmiques previstes als estatuts i aprovades d'acord amb ells.
4) Complir amb la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

Article 34è

Es causarà baixa de la Societat:
1. Per renuncia voluntària comunicada per escrit en carta dirigida al President de la Junta Directiva.
2. Per l’impagament de les aportacions corresponents, prèvia comunicació per escrit al domicili que el soci hagi designat.
3. Per acord de l'Assemblea General, quan el soci hagi incomplert greument les seves obligacions com a membre de l'entitat. En aquest cas, s'obrirà un expedient que estarà a càrrec d'un Instructor, nomenat per la Junta Directiva.
4. S’informarà al soci dels fets que motiven l’expedient. Posteriorment, l’interessat podrà presentar les al·legacions que estimi convenients en el seu descàrrec. A la vista d’elles, la Junta Directiva decidirà si procedeix sanció i quina es la seva gradació i per a la validesa de l’acord s’exigirà un quòrum d’assistència de dos terços dels seus membres. La separació definitiva coma soci, si s’escau, haurà de ser aprovada davant l’assemblea General de Socis.

ACTIVITATS

Article 35è

Les matèries a tractar en les sessions científiques i el seu desenvolupament seran determinades per la Junta Directiva que tindrà la facultat de sol·licitar la col·laboració de les persones que cregui mes adients.

Article 36è

La convocatòria de les sessions científiques amb l’enunciat dels temes a tractar, es comunicarà per escrit a tots els socis amb la suficient antelació.

Article 37è

La Junta Directiva podrà convocar actes i reunions científiques extraordinàries si així ho creu convenient pel bon prestigi i desenvolupament de la Societat.

Article 38è

Les activitats i/o relacions que estableixi la Societat amb altres entitats o societats científiques s'hauran de comunicar a la Junta de Govern de l’ACMCB, no podent estar en contraindicació amb els seus estatuts.

Article 39è

1. La Societat no te un patrimoni inicial.
2. La Societat gaudeix de la seu, les instal·lacions i els serveis administratius i generals de l’ACMCB.

Article 40è

Els recursos econòmics per al desenvolupament de la seva activitat es preveu que seran:
1. les aportacions dels socis
2. Les subvencions dels Organismes oficials i d'altres
3. les ajudes d'altres persones o institucions.

DISSOLUCIÓ

Article 41è

La Societat es podrà dissoldre per alguna de les següents causes:
1. Per una resolució judicial ferma
2. Per un acord e l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per aquest fi. Per tenir validesa haurà de ser adoptada almenys per dos terços dels membres. Això no obstant, l’Assemblea no podrà acordar la dissolució mentre un mínim de la quarta part dels socis numeraris s’hi oposi, estigui disposat a continuar la seva vida i es comprometi per escrit a sostenir-la econòmicament.
3. Per la impossibilitat de realitzar el fi pel qual va ser constituïda la Societat.

Article 42è

En cas de dissolució de la Societat actuarà de comissió liquidadora l’última Junta Directiva en exercici, la qual, una vegada hagi realitzat els drets i les obligacions pendents, posarà el romanent del patrimoni social a disposició de l’ACMCB.

Article 43è

En tot allò que no estigui completat expressament per aquests Estatuts, seran d'aplicació els Estatuts de l’Acadèmia.
 

Dr. Josep Grinyó i Boira
President SCTrasplantament

Dr. Jaume Martorell i Pons
Secretari SCTrasplantament

-